سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

 

امروز تو نیازمندیا داشتم یه چرخی میزدم ///   مدرک داشتن                                                                              

به یکیش زنگ زدم !!!

موسسه تبلیغاتی بود ، کارشناس بازرگانی میخواستن  ///یعنی چی؟

شمارمو گرفت گفت می تماسیم ///

منم گفتم خب زهی خیال باطل بشینم  تا اینا به من زنگ بزنن !!!گیج شدم

عصر زنگیدن ...

کلی ذوق کردم !!! مؤدب

گفتن فردا برم برای  مصاحبه  .... 

شاید شاغل شم دوستان !!!پوزخند

اگه شاغل شم ...

دیگه خواب صبح خدانگهدار ...

دم و دقه پای نت بودن خدانگهدار ...

تفریحات چند روزه خدانگهدار ...

هی !!!ترسیدم

از این طرف بیکارم زندگیم بی نظمه ...

از اون طرف سر کار هم مسائل خودش داره /// دهنم آب افتاد

به هر حال حالا شاید بوی ماه مهر واسه مننم با کار شروع شه !!!!!!

پوزخندپوزخندپوزخند

 برچسب‌ها:
شغل - شاغل - موسسه تبلیغاتی- نیازمندیها - خدانگهداری - عکس باحال
+ تاریخ یکشنبه 92/6/31ساعت 6:51 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر