سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

عاشقانه


گاهی خانه ات را میسازی روی آب با کاهگل های پوچ 

****

گاهی فرمول هایی را می نشانی در معادله ای که بی شکی جواب خطا است 

****
گاهی کوچه ای را که بر سرش کوبیده اند بن بست را بی هدف تا انتها میروی

****

گاهی سیبی نشُسته را نباید گاز بزنی ...  اما میزنی

****

گاهی خیابان یک طرفه ای را از طرف دیگرش میروی

****

گاهی صدا را مزید بر علت میکنی  و فریاد میزنی 

****

گاهی راه راست را خود کج می کنی 

****

گاهی وارونه میشوی بر همه ی بایدها

 ****

گاهی بر عکس تمام خوب بودن ها میشوی 

****

گاهی چراغ قر مز را رد میکنی و خود را میزنی به ندیدن 

****

گاهی سعی میکنی در چشم عاقلان ظاهر نشوی تا چشمت را از کاسه در نیاورند 

****

و گاهی علاقه خاصی پیدا میکنی به تابلو های دور قرمزممنوعه ی مسیر  با وسوسه ی انجامشان 

****

و این است نشانه های خریتی نزدیک 

مریمـــــــــــمــــ ن  نوشت  مـــــ ن 

شاید  در مقابل خریت لفظ ِ مصنوعی 

دور از جون ...

خیلی چرت باشد !!!

چون گاهی ناخواسته و

خیلی وقت ها خواسته 

دور و بر ِ خود پیدایش میکنیم 

و این دور از جون ندارد!!!!!!

 برچسب‌ها:
خریت - عقل - چراغ قرمز - راست - صدا- فریاد - عکس عاشقانه
+ تاریخ پنج شنبه 92/9/28ساعت 1:43 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر